Εσωτερικός Έλεγχος


 

Η Τράπεζα διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for Professional Practice of Internal Auditing of the Institute of Internal Auditors) και τα οριζόμενα από τη σχετική νομοθεσία. Με βάση το συγκεκριμένο εγχειρίδιο διασφαλίζεται η παροχή ενιαίων κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασιών.

Επιδίωξη αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι η επίτευξη συνέπειας, συνοχής, σταθερότητας, απρόσκοπτης λειτουργίας και ενιαίων μεθοδολογιών εκτέλεσης των εσωτερικών ελέγχων, με σκοπό την όσο το δυνατό πιο αξιόπιστη αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας.

 

Αναλυτικότερα, το εγχειρίδιο διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου:


Περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται για την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων ανά Διεύθυνση, Τμήμα ή ανά Κατάστημα για την κατάρτιση του ετήσιου και του μακροχρόνιου Πλάνου Ελέγχων.
Τη διενέργεια ελέγχων (προετοιμασία και επικαιροποίηση προγραμμάτων ελέγχου, κατάρτιση και επισκόπηση φύλλων εργασίας, τη συλλογή τεκμηρίων ελέγχου, κλπ.).
Τον καθορισμό και την έγκριση του εύρους ελέγχου σε περιπτώσεις διενέργειας Μερικών Ελέγχων.
Την αναλυτική μέθοδο δειγματοληψίας (κριτήρια επιλογής δείγματος, εύρος δείγματος ανά ελεγχόμενη δραστηριότητα, περιπτώσεις απαίτησης επέκτασης του επιλεγμένου δείγματος, κλπ.).
Τη διαδικασία αξιολόγησης (Quality Review) των φύλων εργασίας (υπογραφή φύλλων εργασίας, ύπαρξη παραπομπών στην έκθεση ελέγχου, επάρκεια καταγραφής ελεγκτικής εργασίας, ορθής διατύπωσης ευρημάτων, εξαιρέσεις κατά τον έλεγχο, κλπ.).
Την αναλυτική διαδικασία επανελέγχων (καθορισμός ημερομηνίας υλοποίησης των εισηγήσεων ελέγχου, διαδικασία επιλογής ευρημάτων προς επανέλεγχο, προγραμματισμός και διενέργεια επανελέγχου, κατάρτιση κατάστασης αποτελεσμάτων επανελέγχου, κλπ.).
Τη μέτρηση αποδοτικότητας εσωτερικών ελεγκτών, παρακολούθηση ωρών εργασίας, κλπ.

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.