Κανονιστική ΣυμμόρφωσηΗ Διοίκηση της Τράπεζα διασφαλίζει την εφαρμογή της Πολιτικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης μέσα από τη λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η εν λόγω Πολιτική περιγράφει την οργανωτική δομή, τις γραμμές αναφοράς και το πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας. Επιπρόσθετα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση και διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων από τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης του Πιστωτικού Ιδρύματος προς το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τους κώδικες δεοντολογίας και τους κανόνες αυτορρύθμισης (Ρυθμιστικό Πλαίσιο) καθώς και στη διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. 

Μηχανισμοί Πρόληψης και Καταστολής της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΑML)Η «Ανθρώπων Τράπεζα» στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, έχει διαμορφώσει κατάλληλη πολιτική και διαδικασίες, όπως εκάστοτε εξειδικεύονται με έγγραφα ή εγκύκλιους της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες είναι συνεπείς προς τους στόχους προσέλκυσης πελατείας στις χώρες δραστηριοποίησης και τα δίκτυα συναλλαγών που χρησιμοποιούν, καθώς και τη μηχανογραφική υποστήριξη για την αξιολόγηση των πελατών ως προς τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν και την ανάλογη με τον κίνδυνο διαχείρισή τους.
Υφίστανται διαδικασίες για τον εντοπισμό των συναλλαγών, οι οποίες δεν συνάδουν με την γνώση που έχει η Τράπεζα για τον πελάτη και τη συναλλακτική του συμπεριφορά, τη διερεύνησή τους και την αναφορά τους, εφόσον απαιτείται, με κατάλληλη τεκμηρίωση και επάρκεια.
Τα προληπτικού χαρακτήρα μέτρα στον τομέα αυτό, διέπονται από τις ίδιες αρχές που εφαρμόζονται σε σχέση με τους λοιπούς κινδύνους και να είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος και τη μορφή του πιστωτικού ιδρύματος. Ειδικότερα διασφαλίζουν:
1. Την κατανόηση από τα στελέχη και τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες των κινδύνων, κατά κατηγορία πελατών και συναλλαγών ή και σε συνδυασμό τους, καθώς και της πολιτικής και των διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζονται.
2. Την εφαρμογή κριτηρίων αποδοχής της συμβατικής σχέσης με τον πελάτη, την ταξινόμηση των πελατών κατά βαθμίδα κινδύνου και στη συνέχεια την παρακολούθηση της σχέσης αυτής (δραστηριότητας).
3. Επιπρόσθετα, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής να προβλέπεται η, ετήσια, αξιολόγηση των μεθοδολογιών και η προσαρμογή της εκπαίδευσης των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων προς τις εκάστοτε νέες συνθήκες και πρακτικές.

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.