«ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Την περίοδο 2016 - 2017 ιδρύουμε την ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ανώνυμος Εταιρεία». Ο διακριτικός της τίτλος είναι «HUMAN BANK».
2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Τράπεζας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της Τράπεζας είναι:
1. Κάθε εργασία ή δραστηριότητα, η οποία επιτρέπεται ή επιβάλλεται στις Τράπεζες από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενδεικτικά δε:
α. αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων
β. χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων
γ. χρηματοδοτική μίσθωση
δ. πράξεις διενέργειας πληρωμών, περιλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων
ε. έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών)
στ. εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων
ζ. συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου του ιδρύματος ή της πελατείας του, που αφορούν:
i. μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λπ.),
ii. συνάλλαγμα,
iii. προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοπιστωτικά δικαιώματα,
iv. συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος,
v. κινητές αξίες
η. συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων τίτλων
θ. παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, την επιχειρηματική στρατηγική και συναφή θέματα παροχής συμβουλών, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων ι. διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές
ι. διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές
ια. διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου
ιβ. φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών
ιγ. συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών
ιδ. εκμίσθωση θυρίδων
ιε. έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος
ιστ. οι δραστηριότητες, πέραν των προαναφερθεισών, που αφορούν στην παροχή κυρίων και παρεπομένων επενδυτικών υπηρεσιών όπως, ενδεικτικά, αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 73 Α).
2. Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
3. Η ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενδεικτικά δε σε τράπεζες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα εν γένει, σε εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital), χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρείες συμμετοχών (Holding), διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εταιρείες συστημάτων πληρωμών, αξιολόγησης πιστοληπτικού κινδύνου, πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, χρηματιστήρια, εταιρείες συμβούλων διοίκησης επιχειρήσεων, μηχανογραφικών εφαρμογών και πληροφορικής, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.λπ.
4. Η ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων της Τράπεζας με αυτούς της κοινωνικής προόδου και αλληλεγγύης, της υψηλής και σταθερής οικονομικής ανάπτυξης, της χρήσης άριστων εργασιακών πρακτικών, της υπεύθυνης χρήσης φυσικών πόρων και της προαγωγής του πολιτισμού και των επιστημών. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα μέσω προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορεί να αναπτύσσει κοινωφελείς δραστηριότητες.
5. Η τραπεζική υποστήριξη επιχειρηματικών δράσεων που παράγουν ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ωφέλεια, με σεβασμό προς τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.
6. Δωρεάν παροχή, πλήρους λογιστικής, νομικής κάλυψης, υπηρεσιών μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς, ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα για τους δανειολήπτες της.
7. Προώθηση, μέσω συνεργειών, των προϊόντων των δανειοληπτών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
8. Εξαγορά πλειοψηφικών ή μειοψηφικών πακέτων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών, με στόχο την αυξημένη κερδοφορία και παράλληλα την απορρόφηση των προϊόντων των δανειοληπτών, μέσα από των δημιουργία και δικτύων.
9. Σταθερή σε ετήσια βάση χρηματοδότηση των κοινωφελών-ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων των αναγνωρισμένων θρησκευτικών δογμάτων της Ελλάδας, τα οποία θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. της τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της τράπεζας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχομένης την 1Η Σεπτεμβρίου 2016 και λήγουσας τη 31Η Αυγούστου 2115.

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΔΡΑ
1. Έδρα της Τράπεζας ορίζεται ο Δήμος Κερκυραίων, όπου η Τράπεζα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται στο ποσόν των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) μετοχές των δέκα (10,00) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Τράπεζας, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίζεται με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς, τελεί δε υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του κ.ν. 2190/1920.
2. Στην περίπτωση που η Τράπεζα έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.


ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται, για τις σχέσεις του με την Τράπεζα, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Τράπεζας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ Τράπεζας και μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η Τράπεζα, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας ή δικαιοδοσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) έως δεκαεννέα (19) μέλη. Η Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή των μελών του Συμβουλίου, μπορεί να εκλέξει ως μέλη και μη Μετόχους της Τράπεζας.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μετά τη λήξη της θητείας του.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα .

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή εκπέσει από το αξίωμα του με οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρυχθεί έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις συνεχείς μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον εννέα (9). Σε περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν κάτω από εννέα (9) το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται τουλάχιστον μέχρι του αριθμού των εννέα (9). Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πάντως, οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν το μέλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους μεταξύ των μελών του.
2. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, και όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας από τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτούς άλλο μέλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα από τα μέλη του ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει στην έδρα της Τράπεζας ή με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε κάθε τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου η Τράπεζα έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή θυγατρικό πιστωτικό ίδρυμα.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτημένο με επιστολή (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), τηλεγράφημα.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα να είναι μικρότερος από πέντε (5). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τα μέλη που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται φυσικά παρόντες.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Τράπεζα και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, χωρίς κανένα περιορισμό, για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Τράπεζας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά των σκοπών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να αποφασίζει για θέματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ειδικά για την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, την παράσταση ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων ως πολιτικά ενάγουσας της Τράπεζας σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, την άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και βουλευμάτων, την παράσταση της Τράπεζας ενώπιον των Δικαστηρίων ως αιτούσας για την εγγραφή προσημειώσεων υπέρ αυτής ή ως καθείς για την άρση των προσημειώσεων καθώς και τη συμμετοχή σε διαδικασίες πλειστηριασμών για πλειοδοσία υπέρ της Τράπεζας και την είσπραξη εκπλειστηριασμάτων, την Τράπεζα εκπροσωπεί και ο κατά τόπο αρμόδιος Διευθυντής ή Υποδιευθυντής ή ο Υπεύθυνος κάθε καταστήματός της οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 των μελών του έχει δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3β του κ.ν. 2190/20. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, εκτός του είδους και του ύψους του.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει με απόφασή του την εκπροσώπηση της Τράπεζας καθώς και την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες του ή αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών που τους ανατίθενται.
2. Κάθε έγγραφο με το οποίο η Τράπεζα αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από πρόσωπο ή πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Τράπεζας ή τρίτους, όπως κάθε φορά θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση το ύψος, η περιοδικότητα, έκταση και λοιπές λεπτομέρειες της οποίας καθορίζονται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Τράπεζας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου Αθηνών, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.


ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους τον οποίο διορίζουν και ανακαλούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
2. Η κοινοποίηση στην Τράπεζα του διορισμού ή της ανάκλησης αντιπροσώπου του μετόχου δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως δε με αποστολή των σχετικών εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δημοσιεύεται στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο.
Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν ή περισσότερους Γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολέκτη.< br />

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με τη επιφύλαξη του εδαφίου 3 του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς της.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 23
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 24
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση κερδών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
Μεταφορά κερδών στα κέρδη εις νέο και τη συνακόλουθη κεφαλαιοποίησή τους.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25
Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/20 όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και οι ειδικές περί πιστωτικών ιδρυμάτων διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 27

Σε περίπτωση αποτυχίας του σκοπού, τότε το πιστωτικό ίδρυμα τίθεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία, μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, διανέμονται ισομερώς στα στα φιλανθρωπικά ιδρύματα Ελλάδας, Κύπρου και Ορθοδόξων Πατριαρχείων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην σελίδα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.