Περιγραφή Συστημάτων Λογιστικής Παρακολούθησης

 
 
+ Από το λογιστικό σύστημα που εφαρμόζει η Ανθρώπων Τράπεζα προκύπτει η πραγματική εικόνα της οικονομικής της κατάστασης, έτσι ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση αξιόπιστων ετήσιων ή περιοδικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο Λογιστικά Πρότυπα.
+ Επιπρόσθετα, για την ενίσχυση της συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της αποτελεσματικότητας της ασκούμενης εποπτείας, εφαρμόζονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
+ Πριν από τη λογιστικοποίηση κάθε πράξης είτε ομοειδείς πράξεις ή λογιστικά γεγονότα ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα η εγκυρότητα και η συμφωνία τους.
+ Όλες οι ελεγμένες πράξεις καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα έγκαιρα, με ακρίβεια και με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα εφαρμοζόμενα λογιστικά πρότυπα και αρχές.
+ Τόσο η αρχική αναγνώριση όσο και οι μεταγενέστερες αποτιμήσεις κάθε περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, καθώς και η επίδραση των τελευταίων στα αποτελέσματα ή την καθαρή θέση, πραγματοποιούνται με τον τρόπο που προβλέπεται στα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα.
+ Οι ανοικτές θέσεις από συναλλαγές που ενέχουν κινδύνους αγοράς συμφωνούνται τουλάχιστον κάθε μήνα (reconciliation).
+ Διασφαλίζεται η συστηματική και ασφαλής τήρηση των αρχείων όπως κατά περίπτωση προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο και με τρόπο που επιτρέπει την πραγματοποίηση ελέγχων μεταγενέστερα (ενσωμάτωση audit trails) και την αναπαραγωγή όλων των συναλλαγών κατά χρονολογική σειρά, την υποστήριξη κάθε καταχωρημένου στοιχείου με πρωτότυπα δικαιολογητικά και την τεκμηρίωση οποιασδήποτε μεταβολής στα υπόλοιπα των λογαριασμών, με αναλυτικά στοιχεία για τις κινήσεις που μεσολάβησαν.
+ Διενεργούνται περιοδικοί αλλά και έκτακτοι έλεγχοι επί των διενεργούμενων λογιστικών καταχωρίσεων, ώστε να παρακολουθείται η πιστή εφαρμογή των εγκεκριμένων μεθόδων αποτίμησης των στοιχείων του ισολογισμού και αναγνώρισης του αποτελέσματος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


Αναφορικά με τις υποβαλλόμενες στις Εποπτικές Αρχές οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία διασφαλίζεται ότι:
Είναι πλήρεις, έγκυρες και βασίζονται σε λογιστικά στοιχεία, και προκειμένου περί εξωλογιστικών υπολογισμών ή εκτιμήσεων, ότι έχουν διενεργηθεί με ορθό και κατάλληλα τεκμηριωμένο τρόπο.
Υποβάλλονται αρμοδίως εντός των καθορισμένων προθεσμιών.
Εφαρμόζονται διαδικασίες για την επιλογή και την απόκτηση του κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και για την επαρκή στελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών, ανάλογα με τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες, τις προοπτικές εξέλιξης του μεγέθους και της φύσης των εργασιών και τις οικονομικές δυνατότητες του πιστωτικού-χρηματοδοτικού ιδρύματος, προκειμένου να διασφαλίζεται, ανά πάσα στιγμή, η επαρκής και αποτελεσματική λογιστική και μηχανογραφική υποστήριξη των εργασιών της Ανθρώπων Τράπεζας.
Υφίστανται τα απαραίτητα μέσα και εφεδρικά αρχεία δεδομένων, στο πλαίσιο της απαιτούμενης διασφάλισης για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύματος.
Η Τράπεζα τηρεί συστήματα που διασφαλίζουν την παρακολούθηση, συνολικά, ανά πελάτη, των υπολοίπων και των συναλλαγών που αφορούν ιδίως δάνεια και καταθέσεις, τόσο για την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, όσο και για την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων προς τις εποπτικές αρχές, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και άλλους φορείς.

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.