ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

Σκοπός του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος (Π.Ι.) είναι η δανειοδότηση παραγωγικών φορέων της ελληνικής οικονομίας, με χαμηλότοκα, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια και με παράλληλη εξασφάλιση προώθησης των προϊόντων τους. Η προώθηση των προϊόντων θα γίνετε μέσω των εταιρειών που συμμετέχουν στο Π.Ι. και μέσα από διαδικασίες εξασφάλισης της ανταγωνιστικής ποιότητας και τιμής των προϊόντων αυτών.
Το Π.Ι. θα παρέχει πλήρεις υπηρεσίες στους υποψήφιους επενδυτές /πελάτες, που θα συμπεριλαμβάνουν μελέτη έρευνας αγοράς, νομικές υπηρεσίες και μάρκετινγκ. Επίσης θα αναλαμβάνει και υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης των πελατών της.
Τα κεφάλαια του ΠΙ θα προέρχονται από επενδυτές μετόχους από Ελλάδα και άλλες χώρες.
Στο αρχικό στάδιο θα αποθαρρύνονται οι καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και δεν πρόκειται να υπάρξει οποιοσδήποτε δανεισμός.
ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

Το αρχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στα 300.000.000€ και θα αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από ιδία κεφάλαια των επενδυτών/μετόχων.
Στόχος είναι τα αντληθέντα κεφάλαια να επενδυθούν, κατά 50% σε χορηγήσεις μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων με μέσο επιτόκιο 4%, χωρίς καμία επιβάρυνση πελατών για το πακέτο των παρεχόμενων υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν.
Το υπόλοιπο 50% θα επενδυθεί για συμμετοχές σε επιχειρήσεις, σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα του εξωτερικού και του εσωτερικού και σε μικρό βαθμό σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και μετρητά.
Η καθαρή απόδοση των συμμετοχών αναμένεται να είναι 8% και των ομολόγων 3%.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ:

Στην αρχή και μέχρις ότου αρχίσουν οι χορηγήσεις δανείων και οι επενδύσεις σε συμμετοχές, όλα τα κεφάλαια εκτός αυτών που θα αναφερθούν παρακάτω θα επενδυθούν σε διαπραγματεύσιμα και εύκολα ρευστοποιήσιμα ομόλογα. Ομόλογα που ενέχουν ρίσκο χρεοκοπίας θα καλύπτονται με 008.
Για την αγορά του κτιρίου στέγασης των γραφείων, επίπλωσης και αγοράς εξοπλισμού, Η/Υ και λογισμικού θα γίνει δαπάνη που θα ανέρχεται στο 1.000.000€.
Τα αρχικά έξοδα λειτουργίας -εγγυήσεις εκτιμάται ότι θα ανέρχονται σε 5 εκ. €.
Επομένως στην αρχή του 1ου έτους λειτουργίας η επένδυση των αντληθέντων κεφαλαίων αναμένεται να έχει ως ακολούθως: (σε χιλιάδες €)
ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1,000.00
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ5,000.00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ0.00
ΟΜΟΛΟΓΑ293,000.00
ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ0.00
ΜΕΤΡΗΤΑ 1,000.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ300,000.00
Μέχρι το τέλος του πρώτου χρόνου τα υπενδεδυμένα κεφάλαια προβλέπεται να έχουν διαμορφωθεί σταδιακά ως εξής: (σε χιλιάδες €)
ΠΑΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ:1,000.00
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:5,000.00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:144,000.00
ΟΜΟΛΟΓΑ:8.435,61
ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ:150,000.00
ΜΕΤΡΗΤΑ:1,000.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:309.435,61

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του πρώτου έτους αναμένονται να διαμορφωθούν ως εξής: (σε χιλιάδες €)
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ:3,000.00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΙΣΤ. ΚΙΝΔ: 487.50
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ: 2,512.50
ΚΕΡΔΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5.760,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΑ:4.521,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:12.794,03
ΕΞΟΔΑ:
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:300,00
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ:0,00


ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ30,00
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ210,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ540,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ12.254,03
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ78,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ12.176,03
ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ2.818,43
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ9.435,61
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ9.435,61

Οι προϋποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζονται αυτά τα προβλεπόμενα αποτελέσματα είναι οι εξής:


ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ:4.00%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ: 0,65%
ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ:3,00%
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: 8,00%
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 12.000,00 €) €300.000,00 €
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:240.000,00 €
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ:4,00%
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:10,00%
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:20,00%
ΦΟΡΟΙ:23% επί των καθαρών κερδών




Από τον 2ο χρόνο λειτουργίας τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους θα κατανέμονται ως εξής:
Για επενδύσεις σε ομόλογα 20%.
Για επενδύσεις σε συμμετοχές 20%.
Για χορηγήσεις 60%.
Επίσης οι δανειολήπτες θα πρέπει έναντι του συνολικού πακέτου υπηρεσιών που θα τους προσφέρεται χωρίς αμοιβή να επιστρέφουν το 4% των καθαρών κερδών τους μετά φόρων, στο Πιστωτικό Ίδρυμα.
Από το επιστρεφόμενο αυτό ποσό, το 33% θα προορίζεται για BONUS προς τους υπαλλήλους και το υπόλοιπο 67% θα δίνεται για κοινωφελείς σκοπούς σε αναγνωρισμένες από το κράτος θρησκευτικές οργανώσεις οι οποίες θα συμμετάσχουν επί τιμή και στο ΔΣ.

ΈΤΟΣ12345
Μ.Ο. ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ: 150,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓ. ΔΑΝΕΙΩΝ: 150.000,00157.627,37165.498,24173.620,39182.001,85
Μ.Ο. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ: 375.000,00394.068,43413.745,59434.050,96455.004,63
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ: 0,00%0,00%5,00%7,00%10,00%
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: 0,000,0020.687,2830.383,5745.500,46
ΑΜΟΙΒΗ 4%: 0,040,000,00827,491.215,341.820,02
ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 0,330,000,00273,07401,06600,61
ΑΜΟΙΒΗ ΜΚΟ: 0,670,000,00554,42814,281.219,41

Με βάση τα προαναφερθέντα, οι προβλέψεις για τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας του ΠΙ θα έχουν ως εξής: (Σε χιλ.€)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΗΣΛήξη 1ου έτους Λήξη 2ου έτους Λήξη 3ου έτους Λήξη 4ου έτους Λήξη 5ου έτους
ΚΤΙΡΙΑ:700,00700,00700,00700,00700,00700,00
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:100,00100,00100,00100,00100,00100,00
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:200,00200,00200,00200,00200,00200,00
ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΑ:1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (4%):28,0028,0028,0028,0028,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (10%):10,0010,00010,0010,0010,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (20%):40,0040,0040,0040,0040,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ: 0,0078,0078,0078,0078,0078,00
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ: 1.000,00922,00922,00922,00922,00922,00
5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: 0,00144.000,00146.542,46149.166,08151.873,46154.667,28
ΟΜΟΛΟΓΑ: 293.000,008.435,6110.978,0613.601,6916.309,0719.102,89
ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ: 0,00150.000,00157.627,37165.498,24173.620,39182.001,85
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ:487,501.487,292.537,453.639,584.795,35
ΚΑΘΑΡΑ ΔΑΝΕΙΑ : 0,00149.512,50156.140,08162.960,79169.980,80177.206,50
ΜΕΤΡΗΤΑ1,000,001,000,001,000,001,000,001,000,001,000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 300.000,00309.435,61322.147,89335.266,00348.802,91362.772,03
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ: 9.435,6122.147,8935.266,0048.802,9162.772,03
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: 300.000,00309.435,61322.147,89335.266,00348.802,91362.772,03

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Σε χιλιάδες €).
Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος5 Έτος
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ: 4,00%3.000,006.152,556.462,516.782,377.112,44
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΙΣΤ. ΚΙΝΔ: 0,65%487,50999,791.050,161102,141 155,77
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ: 2.512,505.152,765.412,355.680,245.956,67
ΕΣΟΔΑ 4% ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: 0,000,00827,491.215,341.820,02
ΚΕΡΔΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 8,00%5.760,0011.621,7011.828,3412.041,5812.261,63
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΟΜΟΛΟΓΑ: 3,00%4.521,53291,21368,70448,66531,18
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 12.794,0317.065,6618.436,8819.385,8220.569,50
ΕΞΟΔΑ:
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 300,00309,00318,27327,82337,65
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ BONUS):0,000,00273,07401,06600,61
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ): 0,000,00554,42814,281.219,41
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ: 30,0030,9031,8332,7833,77
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ: 210,00216,30222,79229,47236,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 540,00556,201.400,381.805,422.427,79
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ:12.254,0316.509,4617.036,5117.580,4118.141,71
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ:78,0078,0078,0078,0078,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ:12.176,0316.431,4616.958,5117.502,4118.063,71
ΦΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: 23,00%2.818,433.797,183.918,404.043,494.172,59
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ: 9.435,6112.712,2913.118,1113.536,9113.969,11
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:0,000,000,000,000,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ: 9.435,6112.712,2913.118,1113.536,9113.969,11

ΔΕΙΚΤΕΣ :
Έτος1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος5ο Έτος
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: 4,00%5,20%5,16%5,12%5,08%
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ:3,10%4,03%3,99%3,96%3,93%
ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ:34,73%3,19%3,19%3,19%
ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ:5,08%4,99%4,91%4,83%
% ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ:100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.