Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

 
1. Η Τράπεζα υιοθετεί συγκεκριμένο πλαίσιο εταιρικής διακυβερνήσεως με γνώμονα την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος, την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της και την προαγωγή των συμφερόντων των μετόχων της.
2. Η «Ανθρώπων Τράπεζα» διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων της μειοψηφίας, αλλά και των μετόχων που κατοικούν εκτός Ελλάδος. Διασφαλίζει επίσης, την εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων της, πιστή τήρηση των περί κεφαλαιαγοράς διατάξεων. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά για τη διαφάνεια στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Επίσης, φροντίζει για την ενημέρωση των επενδυτών και μετόχων, και την άσκηση από αυτούς του δικαιώματος συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, στην ψηφοφορία σε αυτές, αλλά και στην άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας κατά τα υπό του νόμου προβλεπόμενα.
3. Η Τράπεζα διαθέτει διοικητικούς μηχανισμούς, ώστε να ελέγχεται ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο ανατίθενται αρμοδιότητές του, καταβάλλουν κάθε επιμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο που να προάγει το εταιρικό συμφέρον και τηρούν το καθήκον της πίστεως. Η επιμέλεια κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση αναθέσεως αρμοδιοτήτων του, με βάση την ανατιθέμενη αρμοδιότητα και τα καθήκοντα που ανατίθενται. Η υποχρέωση εκ μέρους του Μέλους ή του προσώπου στο οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες εκπληρώνεται, εάν τούτο κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό του νόμου.
4. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη, έναντι της Τραπέζης, να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση, περιλαμβανομένης και της δηλώσεως εταιρικής διακυβερνήσεως, να συντάσσονται και να δημοσιεύονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει πολιτική και διαδικασίες με τις οποίες ελέγχει ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες, δεν επιδιώκουν ιδία συμφέροντα που να αντιβαίνουν σε αυτά της Τραπέζης και δεν ασκούν, κατ’ επάγγελμα ή μη, δραστηριότητες ανταγωνιστικές προς αυτήν. Επιπλέον, διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς ώστε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος, στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες, να αποκαλύπτει έγκαιρα στα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ανακύπτουν από συναλλαγές της Τραπέζης και εμπίπτουν στα καθήκοντά τους καθώς και κάθε άλλη προκύπτουσα σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Τραπέζης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 
6. Η Τράπεζα ελέγχει με βάση τις διαδικασίες και τον Κανονισμό Λειτουργίας της:
+ την παρακολούθηση των υπόχρεων προσώπων, όπως ορίζονται κατά περίπτωση στον νόμο (Μελών διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων της, απασχολούμενων προσώπων, συνδεδεμένων προσώπων κ.λπ.), σε σχέση με τις προνομιακές πληροφορίες που κατέχουν και τις συναλλαγές τους επί μετόχων της Τραπέζης ή και άλλων συνδεδεμένων με αυτή χρηματοπιστωτικών μέσων,
+ την παρακολούθηση των τυχόν άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων που ασκούνται από τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα (ιδίως τα διευθυντικά στελέχη), εφόσον σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Τραπέζης.
7. Η Τράπεζα λαμβάνει υπ’ όψιν της ότι σημαντικά ποσοστά των μετοχών του κεφαλαίου της μπορεί να ευρίσκονται στην κατοχή «εξ αποστάσεως» Μετόχων (κατοίκων εξωτερικού), καθώς και ότι οι εν λόγω Μέτοχοι θα πρέπει να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης το ίδιο εύκολα με τους Μετόχους που διαμένουν στην Ελλάδα. Προς τούτο μεριμνά για την εφαρμογή από τα αρμόδια Στελέχη της των επιταγών του νόμου ως προς την ενημέρωση των Μετόχων και την πρόσβασή τους στις πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη Γενική Συνέλευση. Λαμβάνει δε υπ’ όψιν της ότι, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, οι Μέτοχοι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να εξετάζουν τα έγγραφα που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και να αποφασίσουν πώς θα ψηφίσουν. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα μεριμνά ώστε να δημοσιοποιείται εγκαίρως, σύμφωνα με τον νόμο, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και οι Μέτοχοι να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες για τα θέματα που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση.
8. Προς ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των Μετόχων της Τραπέζης στις Γενικές Συνελεύσεις και υπάρξεως ουσιαστικού ενδιαφέροντος ως προς τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της, η Τράπεζα αναπτύσσει διαδικασίες ενεργού επικοινωνίας με τους Μετόχους της και διαμορφώνει συνθήκες ώστε η πολιτική και στρατηγική που υιοθετεί να στηρίζετε στην εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τους Μετόχους, ιδίως με τους κατέχοντες σημαντικές μετοχές στο μετοχικό της κεφάλαιο.
9. Λαμβανομένων υπ’ όψιν των υποχρεώσεων περί ενσωματώσεως στην ετήσια έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της δηλώσεως εταιρικής διακυβερνήσεως, βάσει των προβλέψεων του νόμου, η Τράπεζα μεριμνά, διά των διοικητικών μηχανισμών της, για την πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια των πληροφοριακών στοιχείων που εκάστοτε περιλαμβάνονται στη δήλωση και δημοσιοποιούνται, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ενημέρωση των Μετόχων ως προς τον τρόπο λειτουργίας της Τραπέζης και το σύστημα εταιρικής διακυβερνήσεως υπό το οποίο τελεί.
6. Η Τράπεζα ελέγχει με βάση τις διαδικασίες και τον Κανονισμό Λειτουργίας της:
+ την παρακολούθηση των υπόχρεων προσώπων, ως ορίζονται κατά περίπτωση στον νόμο (Μελών διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων της, απασχολούμενων προσώπων, συνδεδεμένων προσώπων κ.λπ.), σε σχέση με τις προνομιακές πληροφορίες που κατέχουν και τις συναλλαγές τους επί μετοχών της Τραπέζης ή και άλλων συνδεδεμένων με αυτή χρηματοπιστωτικών μέσων,
+ την παρακολούθηση των τυχόν άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων που ασκούνται από τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα (ιδίως τα διευθυντικά στελέχη), εφόσον σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Τραπέζης.
7. Η Τράπεζα λαμβάνει υπ’ όψιν της ότι σημαντικά ποσοστά των μετοχών του κεφαλαίου της μπορεί να ευρίσκονται στην κατοχή «εξ αποστάσεως» Μετόχων (κατοίκων εξωτερικού), καθώς και ότι οι εν λόγω Μέτοχοι θα πρέπει να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης το ίδιο εύκολα με τους Μετόχους που διαμένουν στην Ελλάδα. Προς τούτο μεριμνά για την εφαρμογή από τα αρμόδια Στελέχη της των επιταγών του νόμου ως προς την ενημέρωση των Μετόχων και την πρόσβασή τους στις πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη Γενική Συνέλευση. Λαμβάνει δε υπ’ όψιν της ότι, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, οι Μέτοχοι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να εξετάζουν τα έγγραφα που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και να αποφασίσουν πώς θα ψηφίσουν. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα μεριμνά ώστε να δημοσιοποιείται εγκαίρως, σύμφωνα με τον νόμο, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και οι Μέτοχοι να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες για τα θέματα που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση.
8. Προς ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των Μετόχων της Τραπέζης στις Γενικές Συνελεύσεις και υπάρξεως ουσιαστικού ενδιαφέροντος ως προς τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της, η Τράπεζα αναπτύσσει διαδικασίες ενεργού επικοινωνίας με τους Μετόχους της και διαμορφώνει συνθήκες ώστε η πολιτική και στρατηγική που υιοθετεί να στηρίζονται στην εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τους Μετόχους, ιδίως με τους κατέχοντες σημαντικές συμμετοχές στο μετοχικό της κεφάλαιο.
9. Λαμβανομένων υπ’ όψιν των υποχρεώσεων περί ενσωματώσεως στην ετήσια έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της δηλώσεως εταιρικής διακυβερνήσεως, βάσει των προβλέψεων του νόμου, η Τράπεζα μεριμνά διά των διοικητικών μηχανισμών της για την πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια των πληροφοριακών στοιχείων που εκάστοτε περιλαμβάνονται στη δήλωση και δημοσιοποιούνται, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ενημέρωση των Μετόχων ως προς τον τρόπο λειτουργίας της Τραπέζης και το σύστημα εταιρικής διακυβερνήσεως υπό το οποίο τελεί.

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.