Διαχείριση Κινδύνων

Η «Ανθρώπων Τράπεζα» διαθέτει συγκεκριμένη μεθοδολογία για την αναγνώριση, την αποτελεσματική ανάλυση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τις λειτουργίες της.

 

Παρακάτω αναλύονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και πως αυτοί αντιμετωπίζονται:


ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ


1. Η χορήγηση πιστώσεων βασίζεται σε εύλογα και σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια. Η διαδικασία έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης και αναχρηματοδότησης των πιστώσεων ορίζεται με σαφήνεια.
2. Χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά συστήματα για τη διαχείριση και τον έλεγχο, σε διαρκή βάση, των διαφόρων χαρτοφυλακίων και ανοιγμάτων που είναι εκτεθειμένα σε πιστωτικό κίνδυνο. Ιδίως δε για τον προσδιορισμό και τη διαχείριση των προβληματικών πιστώσεων, καθώς και για την πραγματοποίηση κατάλληλων προσαρμογών αξίας και το σχηματισμό των αναγκαίων προβλέψεων.
3. Η διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων πιστώσεων είναι επαρκής, λαμβανομένων υπόψη την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η «Ανθρώπων Τράπεζα» αλλά και τη συνολική πιστοδοτική στρατηγική.
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ο κίνδυνος να αποδειχθούν οι αναγνωρισμένες τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου που χρησιμοποιεί το πιστωτικό ίδρυμα λιγότερο αποτελεσματικές από ό,τι αναμενόταν αντιμετωπίζεται και ελέγχεται με γραπτώς τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες.

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΟ κίνδυνος συγκέντρωσης απορρέει από: 1. ανοίγματα έναντι μεμονωμένων αντισυμβαλλόμενων, ομάδων συνδεδεμένων αντισυμβαλλομένων ή αντισυμβαλλόμενων που εντάσσονται στον ίδιο οικονομικό τομέα ή γεωγραφική περιοχή ή την ίδια δραστηριότητα, ή
2. το ίδιο βασικό εμπόρευμα, ή
3. την εφαρμογή τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, και ιδίως ο κίνδυνος συγκέντρωσης που συνδέεται με μεγάλα έμμεσα πιστωτικά ανοίγματα (π.χ. έναντι ενός μόνο εκδότη εξασφαλίσεων), αντιμετωπίζεται και ελέγχεται με γραπτώς τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


1. Οι κίνδυνοι που προέρχονται από συναλλαγές τιτλοποίησης, στις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα είναι ο μεταβιβάζων ή ο χρηματοδότης, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται με κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ότι η οικονομική σημασία της συναλλαγής λαμβάνεται πλήρως υπόψη στις αποφάσεις αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων.
2. Όταν το πιστωτικό ίδρυμα είναι το μεταβιβάζον ίδρυμα ανακυκλούμενων συναλλαγών τιτλοποίησης με ρήτρα πρόωρης εξόφλησης, θα υφίσταται σχεδιασμός σχετικά με τη ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, τόσο των προγραμματισμένων, όσο και των πρόωρων εξοφλήσεων.
h4>ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εφαρμόζονται πολιτικές και διαδικασίες για τη μέτρηση και τη διαχείριση όλων των σημαντικών παραγόντων και πιθανών επιπτώσεων των κινδύνων της αγοράς.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Εφαρμόζονται συστήματα για την εκτίμηση και τη διαχείριση του κινδύνου από δυνητικές μεταβολές επιτοκίων, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος που δεν σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

1. Εφαρμόζονται πολιτικές και διαδικασίες για την εκτίμηση και τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, περιλαμβανομένου εκείνου που απορρέει από γεγονότα με χαμηλή συχνότητα και σοβαρές επιπτώσεις.
2. Καταρτίζονται σχέδια αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων που διασφαλίζουν την ικανότητα της Τράπεζας να συνεχίζει τη λειτουργία της και να περιορίζει τις ζημίες, σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της δραστηριότητάς της.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

1. Υπάρχουν πολιτικές και διαδικασίες για τη μέτρηση και τη διαχείριση της καθαρής χρηματοδοτικής θέσης και των καθαρών αναγκών σε χρηματοδότηση, με βάση τις εκάστοτε τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες.
2. Εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια και επαναξιολογούνται σε τακτική βάση οι παραδοχές στις οποίες στηρίζονται οι αποφάσεις σχετικά με την καθαρή χρηματοδοτική θέση.
3. Καταρτίζονται σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των κρίσεων ρευστότητας.
business112

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.