ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ»


Το παρόν επιχειρηματικό σχέδιο αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία της ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ A.E.» με διακριτικό τίτλο «HUMAN BANK».

Με το παρόν επιχειρείται η ανάλυση της στρατηγικής και η περιγραφή των συστημάτων, των πόρων και των διαδικασιών στα οποία η Ανθρώπων Τράπεζα «HUMAN BANK» θα βασιστεί για να αποκτήσει αλλά και να διατηρήσει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά.

my human bank (1)-min

Στοιχεία της «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»

Επωνυμία:«ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.»
Διακριτικός τίτλος:«HUMAN BANK»
Περιφέρεια / Νομός:ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έτος Ίδρυσης:2016 - 2017
Μετοχικό κεφάλαιο:300.000.000€

Μετοχικό Κεφάλαιο:


Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) μετοχές των δέκα (10,00) έκαστη.
1. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται, για τις σχέσεις του με την Τράπεζα, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Τράπεζας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ Τράπεζας και μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η Τράπεζα, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιοσδήποτε ειδικής δωσιδικίας ή δικαιοδοσίας.

Παρουσίαση ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
«HUMAN BANK»


Σκοπός του υπό ίδρυση Πιστωτικού Ιδρύματος είναι η δανειοδότηση παραγωγικών φορέων της ελληνικής οικονομίας με χαμηλότοκα μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια και με παράλληλη εξασφάλιση προώθησης των προϊόντων τους μέσω των εταιρειών συμμετοχών του Πιστωτικού Ιδρύματος μέσα από διαδικασίες εξασφάλισης της ανταγωνιστικής ποιότητας και της τιμής των προϊόντων αυτών.
Το Πιστωτικό Ίδρυμα θα παρέχει πλήρεις υπηρεσίες στους υποψήφιους επενδυτές/ πελάτες που θα συμπεριλαμβάνουν μελέτη έρευνας αγοράς, νομικές υπηρεσίες και πίστωσης. Επίσης θα αναλαμβάνει και υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης των πελατών της.

Τα κεφάλαια του Πιστωτικού Ιδρύματος προέρχονται από επενδυτές μετόχους από Ελλάδα και άλλες χώρες.
Στο αρχικό στάδιο θα αποθαρρύνονται οι καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και δεν πρόκειται να υπάρξει οποιοσδήποτε δανεισμός.

Ο καταστατικός σκοπός της «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ», «HUMAN BANK» είναι:

Κάθε εργασία ή δραστηριότητα, η οποία επιτρέπεται ή επιβάλλεται στις Τράπεζες από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενδεικτικά δε:
1. αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων
2. χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων
3. χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
4. πράξεις διενέργειας πληρωμών, περιλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων
5. έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών)
6. εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων
7. συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου του ιδρύματος ή της πελατείας του, που αφορούν:
μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λπ.),
συνάλλαγμα,
προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοπιστωτικά δικαιώματα,
συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος,
κινητές αξίες

8. συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων τίτλων
9. παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, την επιχειρηματική στρατηγική και συναφή θέματα παροχής συμβουλών, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων ι. διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές
10. διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου
11. φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών.
12. συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών
13. εκμίσθωση θυρίδων
14. έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος
15. οι δραστηριότητες, πέραν των προαναφερθεισών, που αφορούν στην παροχή κυρίων και παρεπομένων επενδυτικών υπηρεσιών όπως, ενδεικτικά, αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 73Α).

Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
Η ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενδεικτικά δε σε τράπεζες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα εν γένει, σε εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital), χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρείες συμμετοχών (Holding), διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εταιρείες συστημάτων πληρωμών, αξιολόγησης πιστοληπτικού κινδύνου, πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, χρηματιστήρια, εταιρείες συμβούλων διοίκησης επιχειρήσεων, μηχανογραφικών εφαρμογών και πληροφορικής, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.λπ.
Η ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων της Τράπεζας με αυτούς της κοινωνικής προόδου και αλληλεγγύης, της υψηλής και σταθερής οικονομικής ανάπτυξης, της χρήσης άριστων εργασιακών πρακτικών, της υπεύθυνης χρήσης φυσικών πόρων και της προαγωγής του πολιτισμού και των επιστημών. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα μέσω προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορεί να αναπτύσσει κοινωφελείς δραστηριότητες.

Η τραπεζική υποστήριξη επιχειρηματικών δράσεων που παράγουν ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ωφέλεια, με σεβασμό προς τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.
Δωρεάν παροχή, πλήρους λογιστικής, νομικής κάλυψης, υπηρεσιών μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς, ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα για τους δανειολήπτες της.
Προώθηση, μέσω συνεργειών, των προϊόντων των δανειοληπτών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Εξαγορά πλειοψηφικών ή μειοψηφικών πακέτων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών, με στόχο την αυξημένη κερδοφορία και παράλληλα την απορρόφηση των προϊόντων των δανειοληπτών, μέσα από των δημιουργία και δικτύων.
Σταθερή σε ετήσια βάση χρηματοδότηση των κοινωφελών-ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων των αναγνωρισμένων θρησκευτικών δογμάτων της Ελλάδας, τα οποία θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. της τράπεζας.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»

1. Στοχεύουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας και στην επέκταση της δραστηριότητάς μας στην Παγκόσμια Κοινότητα.
2. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
3. Στοχεύουμε στην επαύξηση της ευημερίας, εκείνου του τμήματος του πληθυσμού που είναι αποκλεισμένο από το τράπεζο-οικονομικό σύστημα και στην ανάδειξη των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας αλλά και των ανθρώπων της.
4. Η χρηματοδότηση και ανάπτυξη της εταιρίας γίνετε με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
5. Επιδίωξή μας είναι, να ενώσουμε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως των θρησκευτικών τους πιστεύω για τον κοινό σκοπό της ευτυχίας και της ευημερίας όλων.
6. Η τράπεζα να είναι υπηρέτης των παραγωγικών ανθρώπων με στόχο την ευημερία τους και την ευημερία της Παγκόσμιας Κοινότητας των ανθρώπων.
7. Κερδίζουμε από την κερδοφορία της επιχείρησης και όχι από το επιτόκιο δανεισμού.
8. Δεν προσημειώνουμε τα περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών παρά μόνο τα μέσα παραγωγής που η τράπεζα δανειοδοτεί για την αγορά τους.
9. Χρηματοδοτούμε μόνο παραγωγικές δραστηριότητες και ΌΧΙ καταναλωτικές.
10. Προωθούμε τη συνεργασία μεταξύ των παραγωγών με στόχο το μειωμένο κόστος παραγωγής με βάση τα διεθνή πρότυπα.
11. Δημιουργούμε σταθερά δίκτυα προώθησης και απορρόφησης των προϊόντων των δανειοληπτών προς τον τελικό καταναλωτή.
12. Δημιουργούμε την αλυσίδα δανειοληπτών-επιχειρηματιών που χρηματοδοτούνται, κερδίζουν και έχουν εξασφαλισμένη όλη την υποστήριξη που χρειάζονται. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη μελετών, αγοράς, μάρκετινγκ, λογιστικής, νομικής, ασφαλιστικής, ευρωπαϊκά προγράμματα, διεθνείς εκθέσεις και συνεργασίες – κανένα κόκκινο δάνειο – κέρδος για την κοινωνία και τους εργαζόμενους της τράπεζας – κερδοφορία για την τράπεζα μέσω κερδοφόρων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων και όχι μέσω εκποίησης της περιουσίας των πολιτών.
13. Επιθυμούμε η ίδρυση της τράπεζας να προέλθει από τους απλούς πολίτες της Παγκόσμιας κοινότητας και όχι από το σύστημα.
14. Οι δανειακές συμβάσεις θα συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των δικαστικών αρχών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα περιλαμβάνουν καταχρηστικούς όρους.
15. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης των απαραίτητων κεφαλαίων καθώς επίσης και σε περίπτωση αποτυχίας του σκοπού της, (ενώ έχει ιδρυθεί και λειτουργήσει), τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν για την ίδρυση της τράπεζας, θα δωριθούν, στο σύνολό τους, στα φιλανθρωπικά ιδρύματα Ελλάδας, Κύπρου και των Ορθοδόξων Πατριαρχείων όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 27 του καταστατικού της Ανθρώπων Τράπεζας.
16. Η τράπεζα θα παρέχει μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος όλα τα προϊόντα των δανειοληπτών στη διεθνή αγορά.
17. Υποστηρίζουμε τη δημιουργία και την ανάπτυξη τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων σε όλη την Ελλάδα.
18.Στα τραπεζικά προϊόντα ,τις υπηρεσίες καθώς και στα δίκτυα απορρόφησης θα εφαρμοστούν τεχνολογίες παρουσίασης και μάρκετινγκ των προϊόντων, των παραγωγών και της παραγωγικής διαδικασίας, όπως της τεχνολογίας 3D Hologram Projector.

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.